Az egészségügyi dolgozók továbbképzésének aktuális szabályai

2012. január 25.

 

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 63/2011. (XI. 29.) számú rendeletével 2012. január 1-jétől új alapokra helyezte az egészségügyi szakdolgozókat is érintő, kötelező továbbképzés szabályait. A következőkben ezekről az elsősorban az egészségügyi szakdolgozókat érintő változásokról teszünk közzé egy rövid összefoglalót minden érintett számára.

 

Továbbképzési időszak, pontszámok
A vonatkozó jogszabály alapvető rendelkezése, hogy valamennyi, egészségügyi szakképesítéssel rendelkező és egészségügyi tevékenységet végző személy folyamatos szakmai, pontszerző továbbképzéseken köteles részt venni. A szakmai továbbképzéseket öt éves időtartamú továbbképzési időszakokban, továbbképzési ciklusokban kell teljesíteni, amely időszak megegyezik a működési nyilvántartás érvényességi idejével.

 

Egy továbbképzési időszak alatt szakképesítésenként összesen 150 pontot kell összegyűjteni a következő továbbképzési formák teljesítésével:

  • kötelező szakmacsoportos elméleti továbbképzés
  • szabadon választható elméleti továbbképzés
  • gyakorlati továbbképzés

 

Az egyik továbbképzési időszakból a következő továbbképzési időszakba – tehát az öt éves képzési ciklus lejártával – legfeljebb 25 pont vihető át az utolsó képzési évben szerzett többletpontokból, amely szabadon választható elméleti továbbképzési pontként kerül jóváírásra a következő ciklusban.

 

Az a továbbképzésre kötelezett egészségügyi szakdolgozó, aki a folyamatban lévő továbbképzési időszak ideje alatt újabb szakképesítést szerez, az új szakképesítés megszerzésével teljesíti a továbbképzési időszakot.

 

Ahogyan azt az előzőekben is írtuk, az új szabályok 2012. január 1-jétől hatályosak, így azon egészségügyi szakdolgozóknak, akiknek ekkor már folyamatban volt az aktuális továbbképzési időszakuk teljesítése (tehát már ezt megelőzően megkezdődött a következő öt éves képzési ciklusuk), a továbbiakban már az új szabályoknak megfelelően kell teljesíteniük továbbképzéseiket a következők figyelembe vételével:

  • akiknek a már megkezdett képzési ciklusból három év vagy annál kevesebb idő van hátra, a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez a továbbképzési időszak alatt az új szabályok szerint 100 pont teljesítését kell igazolniuk
  • akiknek pedig több mint 3 év van hátra a továbbképzési ciklusukból, az új szabályok szerint 150 pont teljesítését kell igazolniuk

 

Az egyes továbbképzési formák keretében szervezett és lebonyolított képzések pontértéke külön szabályok alapján lefolytatott minősítés során kerülnek meghatározásra, amely pontértékről a képzéseket szervező és lebonyolító szervezet tud tájékoztatást adni.

 

 

Kötelező szakmacsoportos továbbképzések
A továbbképzési időszak alatt legalább 30 pontot szakmacsoportos továbbképzési tanfolyam teljesítésével kell megszerezni. Azon egészségügyi szakdolgozók esetében, akik a hivatkozott jogszabály mellékletében meghatározott azonos szakmacsoportba tartozó több szakképesítéssel is rendelkeznek, és azokat önállóan, külön-külön is gyakorolják, nem kell minden szakképesítés tekintetében külön-külön 30 pontot teljesíteniük, mivel a kötelező szakmacsoportos továbbképzés az azonos szakmacsoportba tartozó más szakképesítések tekintetében is elismerésre kerül.

 

A szakmacsoportos továbbképzéseket a felsőoktatási intézmények orvos- vagy egészségtudományi karai, a GYEMSZI, valamint a szakmacsoportos továbbképzések lefolytatására akkreditáció útján jogosultságot szerzett egészségügyi intézmények, és iskolarendszerű egészségügyi szakképzést folytató intézmények szervezhetnek és bonyolíthatnak le, tehát ilyen képzésekre ezen intézményekhez kell bejelentkezni. Ezen továbbképzések kötelező eleme lesz – az egyéb szakmai elemek mellett – a mindenkor hatályos újraélesztési (reanimációs) szabályok oktatása, elsajátítása is. A továbbképzések írásbeli tudásszint felmérő teszttel zárulnak. A továbbképzés szervezője – legkésőbb a továbbképzést követő 15. napon – a programon való részvételért járó pontértékről aláírásával ellátott igazolást ad a résztvevőnek.

 

A továbbképzési időszak alatt egy kötelező szakmacsoportos továbbképzést az egészségügyi szakdolgozók térítésmentesen vehetnek igénybe.

 

 

Szabadon választható elméleti továbbképzés
A továbbképzési időszak alatt az egészségügyi szakdolgozóknak szabadon választható elméleti továbbképzésen is részt kell venni (akár e-learning formájában is).

 

Minősített elméleti továbbképzési tanfolyamokon túlmenően külön szabályoknak megfelelő, munkahelyen belül szervezett rendszeres továbbképzések, szakmai célú tanulmányút, az adott szakterületen végzett tudományos tevékenység, illetve adott szakképesítésnek megfelelő szakmai vizsga jellemző írásbeli feladatsorának legalább 75%-os eredménnyel történő megoldásával is szerezhető továbbképzési pont ezen a képzési formán belül.

 

Szabadon választható elméleti továbbképzést bármely oktatással foglalkozó (és az erre vonatkozó egyéb rendelkezéseknek eleget tevő) szervezet szervezhet és lebonyolíthat.

 

Hasonlóan a kötelező szintentartó továbbképzésekhez, a szabadon választható elméleti továbbképzés szervezője is – legkésőbb a továbbképzést követő 15. napon – a programon való részvételért járó pontértékről aláírásával ellátott igazolást ad a résztvevőnek.

 

 

Gyakorlati továbbképzés
A továbbképzési időszak gyakorlati részének teljesítéséhez a továbbképzésre kötelezettnek legalább 3 évet kell hazai vagy külföldi foglalkoztatónál a szakképesítése(i) szerinti szakterületnek megfelelő munkakörben eltöltenie. Egy év gyakorlati idő értéke 20 pont.

 

Természetesen – amennyiben az indokolt – egy évnél rövidebb gyakorlati idő is figyelembe vehető, amennyiben a továbbképzésre kötelezett igazolja, hogy legalább két egymást követő hónapon át hazai vagy külföldi egészségügyi szolgáltatónál a szakképesítése(i) szerinti szakterületnek megfelelő munkakörben végzett egészségügyi tevékenységet. Az így teljesített gyakorlati idő értéke kéthavonként 3 pontot ér.

 

Amennyiben az egészségügyi szakdolgozó foglalkoztatása részmunkaidőben történik, a gyakorlati idő teljesítése után járó pontszám a teljes munkaidőhöz mérten, időarányosan kerül beszámításra.

 

Aki a továbbképzési időszak alatt a szükséges 60 pontot nem szerezte meg, a gyakorlati rész teljesítését 1–3 hónapig tartó, felügyelet mellett végzett kiegészítő gyakorlati továbbképzéssel pótolhatja. Az így teljesített gyakorlati idő értéke havonta 20 pont.

 

A gyakorlat időtartamát az egészségügyi szakdolgozó kérelmére a munkáltató, ennek hiányában a működési engedélyt kiállító szervezet köteles igazolni. A munkáltató lehet a foglalkoztatástól függően a kérelmező jelenlegi vagy korábbi munkáltatója is. Amennyiben valakinek jogutód nélkül szűnik meg korábbi munkáltatója, a gyakorlati időt a foglalkoztatására vonatkozó munkaszerződésével vagy a munkavégzés igazolására alkalmas és a gyakorlat időtartamát alátámasztó egyéb dokumentummal is igazolhatja. Az igazolást a továbbképzési pontok nyilvántartásáért felelős Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) részére kell benyújtani.

 

 

A továbbképzési pontok nyilvántartása
A vonatkozó rendeletben foglaltak alapján 2012. január 1-jétől az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési kötelezettségének teljesítéséhez szükséges továbbképzési pontok nyilvántartását a GYEMSZI végzi. A GYEMSZI által vezetett nyilvántartásba a továbbképzés lebonyolítását követő 30 napon belül a képzést szervező összesített kimutatást kell, hogy küldjön az egyes egészségügyi szakdolgozók által szerzett továbbképzési pontjairól.

About the author: urbanzs